Hỗ trợ HSSV - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

Tổ tư vấn HSSV

Cô Trần Thị Thu Nga

Cô Trần Thị Thu Nga

  32

Trưởng phòng Công tác HSSV Tổ trưởng Tổ Tư vấn HSSV

Thầy Trần Minh Tuấn

Thầy Trần Minh Tuấn

  30

Phó trưởng Khoa Kỹ thuật Tổ phó Tổ Tư vấn HSSV

Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích

Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích

  33

Phó trưởng Phòng Công tác HSSV Thành viên Tổ Tư vấn HSSV

Thầy Đoàn Khắc Vương

Thầy Đoàn Khắc Vương

  33

Bí thư Đoàn Trường Giảng viên Khoa CNTT và Cơ bản Thành viên Tổ Tư vấn HSSV Điện thoại/Zalo: 0933776696 Email: dkvuong@dnbt.edu.vn

Thầy Nguyễn Khắc Thọ

Thầy Nguyễn Khắc Thọ

  30

Giảng viên Phòng Đào tạo Thành viên Tổ Tư vấn HSSV

Cô Võ Thị Thuận

Cô Võ Thị Thuận

  27

Chuyên viên Ban Quản lý KTX và Bảo vệ Thành viên Tổ Tư vấn HSSV

Cô Lâm Hải Ngọc Quyên

Cô Lâm Hải Ngọc Quyên

  32

Giảng viên Khoa Du lịch và Dịch vụ Thành viên Tổ Tư vấn HSSV

Cô Lê Phan Nguyên Sinh

Cô Lê Phan Nguyên Sinh

  29

Giảng viên Khoa CNTT và Cơ bản. Thành viên Tổ Tư vấn HSSV