Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận