CÁC LOẠI HỌC BỔNG - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

CÁC LOẠI HỌC BỔNG

1. Học bổng phát triển kỹ năng nghề

(Quyết định số 223/QĐ-TCĐN, ngày 04/9/2020)

Được cấp cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức phấn đấu vươn lên; HSSV đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, có đóng góp, cống hiến đặc biệt cho Trường. Học bổng được xét trao theo định kỳ theo học kỳ và trao trong dịp Khai giảng năm học mới; xét trao đột xuất cho những HSSV gặp rủi ro, tại nạn, thiên tai,…hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hội thi…

1.1 Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng

1.1.1. HS, SV đang trong thời gian học tập tại Trường, có hoàn cảnh khó khăn, có chí phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện; kết quả học tập từ Trung bình và kết quả đánh giá rèn luyện từ Khá trở lên, cụ thể:

- HS, SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; mồ côi cha (hoặc mẹ) nhưng người còn lại là cha hoặc mẹ mất tích hoặc không có khả năng nuôi dưỡng, không có nguồn chu cấp đảm bảo cho các chi phí học tập và sinh hoạt;

- HS, SV khuyết tật, bị suy giảm về khả năng lao động, có hoàn cảnh khó khăn;

- HS, SV là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn;

- HS, SV vì lý do khách quan rơi vào hoàn cảnh khó khăn như bị tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, ...;

- HS, SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn khác;

- HS, SV là con các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn;

- HS, SV có hoàn cảnh khó khăn khác

1.1.2. HS, SV có thành tích trong các hoạt động khác như:

- Nghiên cứu khoa học;

- Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động đoàn thể, xã hội;

- Có những đóng góp đặc biệt trong các lĩnh vực khác cho Nhà trường và xã hội.

1.1.3. Các đối tượng HS, SV khác do Hội đồng xét, cấp học bổng quyết định hoặc do các nhà tài trợ đề xuất, kiến nghị phù hợp với Quy định hoạt động của Quỹ học bổng và quy định của Nhà trường.

1.2. Tiêu chuẩn xét hỗ trợ chi phí học tập

- HS, SV là con VC, NLĐ đang làm việc tại Trường; HS, SV là anh, chị, em ruột đang học tại Trường bao gồm đối tượng nộp học phí và đối tượng không nộp học phí. Trong đó HS, SV thuộc đối tượng nộp học phí, cụ thể như sau:

- HS, SV là con VC, NLĐ đang làm việc tại Trường.

- HS, SV là anh, chị, em ruột đang học tại Trường.

- HS, SV là anh, chị, em ruột đã học tại Trường nhưng thời gian học giữa người thứ nhất, người thứ 2, người thứ 3,… tối đa 06 năm kể từ khi người thứ nhất
nhập học hoặc 03 năm kể từ khi người thứ nhất tốt nghiệp.

- HS, SV có hoàn cảnh khó khăn.

1.3. Điều kiện để xét

- Đúng đối tượng và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Được Hội đồng xét, cấp học bổng xét chọn từ danh sách đề xuất của các Khoa và các đơn vị liên quan trong Trường.

- HSSV không vi phạm pháp luật; không vi phạm nội quy, quy định của Trường bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; nghỉ học có lý do chính đáng theo quy định; tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, hội họp, sinh hoạt ngoại khóa, công tác xã hội và các phong trào do Trường và Đoàn tổ chức.

1.4. Mức học bổng, hỗ trợ chi phí học tập

- Đối với đối tượng thuộc trường hợp xét, cấp học bổng: HS, SV được cấp học bổng bằng 1,2 lần mức học phí hiện hành của ngành, nghề và trình độ đào tạo mà HS, SV đó phải đóng tại trường.

- Đối với đối tượng thuộc xét hổ trợ chi phí học tập: HS, SV được hỗ trợ chi phí học tập bằng 50% mức học phí hiện hành của ngành, nghề và trình độ đào tạo mà HS, SV đó phải đóng tại trường (chỉ áp dụng cho HS, SV thuộc đối tượng đóng học phí).

- Hỗ trợ chi phí học tập cho HS, SV thuộc Khoản 2, Điều 9 Quy định này bằng 50% mức thu các khoản phí của ngành, nghề và trình độ đào tạo mà HS, SV phải đóng tại trường khi làm thủ tục nhập học (không áp dụng khoản thu học phí).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Học bổng khuyến khích học tập

(Quyết định số 270/QĐ-TCĐN, ngày 01/10/2020)

2.1. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng

HSSV có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên trong học kỳ theo Quy chế Công tác học sinh, sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ TCĐN ngày 06/9/2019 và Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-TCĐN ngày 10/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.

2.2. Điều kiện xét, cấp học bổng

- Trong học kỳ không có môn học/mô-đun thi lại lần hai và bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên;

- Không vi phạm pháp luật; không vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; vắng chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, hội họp, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Câu lạc bộ, học tập Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV, các hoạt động xã hội, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên,…không lý do (trường hợp vắng có lý do phải có minh chứng cụ thể).

- Không vắng học, trễ học quá 15 phút hoặc bỏ học giữa buổi không lý do, trừ các trường hợp sau đây:

- Nằm viện có đơn xin phép và giấy chứng nhận của cơ quan y tế trong thời gian điều trị hoặc sau khi điều trị;

- Được điều động thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường;

- HSSV vắng học 03 ngày với các lý do: Đám cưới của bản thân HSSV (có đơn xin phép và chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm); nhà có đám tang cha, mẹ, anh, chị em ruột (có đơn xin phép ghi rõ địa điểm cư trú của người mất và có chữ ký xác nhận của phụ huynh); gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn (có giấy xác nhận của chính quyền địa phương).

- HSSV vắng học 01 ngày với các lý do: Đưa cha, mẹ, anh, chị, em ruột đi cấp cứu tại cơ sở Y tế (có đơn xin phép ghi rõ cấp cứu tại cơ sở Y tế và chữ ký xác nhận của phụ huynh); dự đám tang của ông, bà, chú, bác, cô, dì ruột (có đơn xin phép ghi rõ địa điểm cư trú của người mất và có chữ ký xác nhận của phụ huynh); Bị tai nạn giao thông khám và sơ cứu vết thương khẩn cấp (có giấy chứng nhận của cơ sở Y tế); trường hợp bị bệnh đột xuất vắng học (có đơn xin phép, có chữ ký xác nhận của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm). Những trường hợp đột xuất xin phép GVCN hoặc giáo viên bộ môn trước và hoàn thành thủ tục xin phép khi đi học trở lại.

- HSSV đi học trễ, về sớm 15 phút; nghỉ học giữa buổi với các lý do: Đi học trễ do phương tiện giao thông bị hư hỏng trên đường đi học (có bản tường trình, chữ ký xác nhận của Ban cán sự lớp và Giáo viên chủ nhiệm); về sớm do bệnh đột xuất không thể tiếp tục học hết buổi (được sự đồng ý của Y tế nhà trường và giáo viên bộ môn); đi làm ngoài giờ tăng thêm thu nhập (có làm đơn đăng ký với Trường).

2.3. Mức học bổng: Học bổng được cấp cho HSSV theo từng học kỳ và mức học bổng thực hiện theo nguyên tắc sau:

- HSSV xếp loại Khá bằng mức học phí thực đóng theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo.

- HSSV xếp loại Giỏi bằng 1,2 lần số tiền học bổng loại Khá.

- HSSV xếp loại Xuất sắc bằng 1,4 lần số tiền học bổng loại Khá

*** Trình tự, thủ tục thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và phát triển kỹ năng nghề

- Cuối mỗi học kỳ, căn cứ trên thông báo của Trường, HSSV đạt các tiêu chí xét, cấp học bổng theo quy định nộp hồ sơ theo mẫu đề nghị Khoa quản lý xem xét; sau khi Khoa xem xét, rà soát các tiêu chuẩn tiến hành tổng hợp các đề nghị gửi về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên kiểm tra hồ sơ, tổng hợp và hoàn thành các thủ tục trình Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường xem xét.  

- Hội đồng xét, cấp học bổng Trường tiến hành họp xét công nhận kết quả.

- Căn cứ trên kết quả họp của Hội đồng, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ban hành quyết định cấp học bổng cho HSSV.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Học bổng tiếp bước cho em đến Trường

Được thực hiện theo Quyết định số 67-QĐ/BCĐ ngày 14/8/2012 của Ban chỉ đạo Cuộc động “Tiếp bước cho em đến Trường” (trực thuộc Tỉnh ủy) về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến Trường”, nhằm mục đích giúp HSSV thuộc gia đình nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được đi học và học tập đạt kết quả tốt; làm tiền đề để HSSV tạo dựng nghề nghiệp, giúp đỡ gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

3.1. Đối tượng được xét

HSSV có hoàn cảnh khó khăn, có hộ khẩu thường trú tại Bình Thuận thuộc một trong các đối tượng sau:

a. HSSV là thành viên hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định.

b. HSSV là con, cháu gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

c. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không còn khả năng lao động.

d. HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

3.2. Điều kiện xét

a. Có tinh thần hiếu học, có ý chí vươn lên trong học tập.

b. Có học lực khá, giỏi, xuất sắc kết quả rèn luyện tốt trở lên trong học kỳ được đề nghị xét, cấp học bổng. Trong trường hợp HSSV có học lực trung bình nhưng gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì tùy từng trường hợp cụ thể có thể xét cấp học bổng của Hội khuyến học.

3.3. Mức học bổng

a. HSSV có học lực Khá: Mỗi học kỳ được nhận 3,5 triệu đồng.

b. HSSV có học lực Giỏi: Mỗi học kỳ được nhận 5 triệu đồng.

c. HSSV có học lực Xuất sắc: Mỗi học kỳ được nhận 6 triệu đồng.

3.4. Trình tự, thủ tục thực hiện

a. HSSV thuộc đối tượng xét, cấp học bổng và đáp ứng đủ tiêu chí tiến hành làm đơn theo mẫu, có cam kết của phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng.

b. Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú.

c. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc xác nhận của phòng Lao động-TB&XH đối với hộ cận nghèo hoặc xác nhận của UBND cấp xã về gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

d. Giấy xác nhận kết quả học tập và rèn luyện của Trường.

e. Sau khi HSSV nộp đầy đủ các giấy tờ trên, Trường tiến hành họp xét, gửi công văn và danh sách HSSV đề nghị Ban chỉ đạo cấp học bổng.

Cùng lĩnh vực