CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho người học có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có  thể tốt nghiệp  trong thời hạn đào tạo tối đa. Việc cảnh báo kết quả học tập  của người học được dựa  trên một trong các điều kiện sau:

a. Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo.

b. Điểm trung bình tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với người học ở học kỳ thứ 2, dưới 1,40 đối với người học ở học kỳ thứ 4.

c. Tổng số tín chỉ của các môn học, mô-đun bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ hoặc 06 môn học, mô-đun.

2. Sau mỗi học kỳ, người học bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những  trường  hợp sau đây:

a.02 lần cảnh báo kết quả học tập kế tiếp nhau.

b. Vượt quá thời gian đào tạo tối đa của chương trình theo quy định.

c. Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do vi phạm nội quy theo quy định.

Cùng lĩnh vực