CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, BẢNG ĐIỂM, GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP, BẰNG TỐT NGHIỆP - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, BẢNG ĐIỂM, GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP, BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Người học được công nhận tốt nghiệp

a. Được cấp bảng điểm theo từng môn học, mô-đun cho toàn khóa học và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước khi cấp bằng tốt nghiệp khi yêu cầu.

b. Được trao bảng điểm và bằng tốt nghiệp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc môn học, mô-đun cuối cùng trong chương trình đào tạo.

2. Người học chưa được công nhận tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận kết quả học tập các môn học, mô-đun đã học trong chương trình đào tạo khi yêu cầu.

Cùng lĩnh vực