CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV

Chính sách nội trú được thực hiện theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với HSSV học Cao đẳng, Trung cấp và Công  văn  số 4596/UBND-KGVX ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh  Bình Thuận về việc thực hiện chính sách nội trú học sinh, sinh viên học Cao đẳng, Trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Đối tượng được hưởng

1.1. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người khuyết tật.

1.2. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú.

1.3. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,  vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

2.1. Hồ sơ

a. Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu).

b. Bản sao Giấy khai sinh.

c. Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận khuyết tật (đối với HSSV thuộc đối tượng tại điểm 1.1).

d. Giấu xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận khuyết tật và sổ hộ khẩu (đối với HSSV thuộc đối tượng tại điểm 1.3).

e. Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với HSSV thuộc đối tượng tại điểm 1.2).

2.2. Trình tự, thủ tục

a. Vào đầu năm học, HSSV thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định theo thông báo của Trường về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

b. Phòng Công tác HS-SV đối chiếu, kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình Hội đồng xét duyệt chính sách nội trú cho học HSSV.

c. Căn cứ kết quả xét của Hội đồng, phòng Công tác HS-SV phối hợp với phòng Tài vụ tổng hợp danh sách trình Ban Giám hiệu duyệt, gửi Sở Tài chính để hoàn tất thủ tục cấp tiền chính sách cho HSSV.

Cùng lĩnh vực