CHUYỂN ĐỔI NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

CHUYỂN ĐỔI NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Người học được chuyển ngành, nghề đào tạo đang học sang học một ngành, nghề đào tạo khác của Trường và phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a. Có đơn đề nghị chuyển đổi ngành, nghề đào tạo theo mẫu quy định.

b. Ngành, nghề đào tạo chuyển đổi phải có cùng tiêu chí, điều kiện tuyển sinh và có điểm tuyển sinh bằng hoặc thấp hơn so với điểm tuyển sinh của ngành, nghề đào tạo đang học.

c. Người học khi đã được chuyển đổi sang ngành, nghề đào tạo  khác thì phải dừng  học ngành, nghề đào tạo trước khi chuyển đổi.

d. Việc chuyển đổi ngành, nghề đào tạo phải hoàn thành trước khi bắt đầu học kỳ thứ hai của khóa học.

đ. Không trong thời gian: Tạm dừng chương trình đang học, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

2. Thời gian đào tạo cho người học chuyển đổi ngành, nghề đào tạo thực hiện theo đúng thời gian quy định của chương trình đào tạo được chuyển đổi.

Cùng lĩnh vực