CHUYỂN TRƯỜNG - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

CHUYỂN TRƯỜNG

1. Người học chuyển trường theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì việc chuyển trường được thực hiện theo quyết định của cơ quan ra quyết định cho người học chuyển trường đó.

2. Trường hợp khác, người học chuyển trường được thực hiện theo quy định của cả trường nơi chuyển đi và trường nơi chuyển đến. Trong đó, Hiệu trưởng chỉ xem xét, tiếp nhận hoặc cho người học chuyển đi học ở một trường khác khi người học đó bảo  đảm  các yêu cầu sau:

a. Có đơn đề nghị chuyển trường.

b. Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c. Đã hoàn thành ít nhất một học kỳ tại trường nơi chuyển đi, nhưng không vào học  kỳ cuối cùng của khóa học.

d. Khi chuyển sang trường nơi chuyển đến phải học cùng trình độ, ngành, nghề đang học tại trường nơi chuyển đi và cùng hình thức đào tạo.

3. Hiệu trưởng quyết định việc chuyển đổi kết quả và học tập tiếp tục của người học dựa trên sở so sánh chương trình ở trường người học xin chuyển đi.

4. Thời gian đào tạo cho người học chuyển trường thực hiện theo đúng thời gian quy định của chương trình đào tạo đang theo học tại Trường.

Cùng lĩnh vực