ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

1. Đầu mỗi học kỳ, năm học, Trường sẽ định hướng, thông báo lịch trình học cho từng chương trình đào tạo trong từng học kỳ, năm học, danh sách các môn học, mô-đun bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ giảng dạy đáp ứng nhu cầu, khả năng học tập của người học và điều kiện đào tạo của Trường.

2. Khối lượng học tập tối thiểu mỗi học kỳ mà người học đăng và hoàn thành theo định hướng học tập của Trường là 14 tín chỉ/ học kỳ.

Cùng lĩnh vực