ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

1. Xét tuyển và đăng ký nhập học được thực hiện theo quy định và hồ sơ học vụ sẽ được lưu trữ, quản lý tại phòng Đào tạo.

2. Trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, kế hoạch học tập, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi đến người học.

Cùng lĩnh vực