ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Điểm trung bình học kỳ

a. Điểm trung bình học kỳ thứ k là điểm trung bình chung của các điểm môn học, mô-đun được người học tích lũy trong học kỳ đó, hiệu là ĐTBHKk. Điểm trung bình học kỳ tính theo thang điểm 4 làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

b. Công thức tính điểm trung bình học kỳ như sau:

Trong đó:

+ ĐTBHKk: là điểm trung bình chung học kỳ k.

+ k: là số thứ tự của học kỳ trong toàn khóa học.

+ ĐMHi: là điểm môn học, mô-đun thứ i.

+ i: là số thứ tự môn học, mô-đun.

+ n: tổng số mô-đun, môn học đã tích lũy.

+ ni: là số tín chỉ môn học, mô-đun thứ i.

2. Điểm trung bình tích lũy

a. Điểm trung bình tích lũy học kỳ k là điểm trung bình chung của các điểm môn học, mô-đun được người học tích lũy từ đầu khóa học đến thời điểm kết thúc học kỳ k, ký hiệu là ĐTBTLk. Điểm trung bình tích lũy được tính theo thang điểm 4 làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

b. Công thức tính điểm trung bình tích lũy như sau:

Trong đó:

+ ĐTBTLk: là điểm trung bình chung tích lũy học kỳ k.

+ k: là số thứ tự của học kỳ trong toàn khóa học.

+ ĐMHi: là điểm môn học, mô-đun thứ i.

+ i: là số thứ tự môn học, mô-đun.

+ n: tổng số mô-đun, môn học đã tích lũy.

+ ni: là số tín chỉ môn học, mô-đun thứ i.

3. Điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình tích lũy bao gồm cả điểm môn học, mô- đun bảo lưu, nhưng không bao gồm điểm môn học, mô-đun được miễn trừ và môn học, mô-đun điều kiện. Trường hợp người học có môn học, mô-đun tính chưa tích lũy (điểm chữ I và thì chưa tính khối lượng học tập của môn học, mô-đun đó.

Cùng lĩnh vực