ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC, MÔ-ĐUN - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC, MÔ-ĐUN

1. Thang điểm đánh giá người học gồm 03 thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm chữ và thang điểm 4.

Trong đó, thang điểm 10 dùng để đánh giá kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô-đun và điểm môn học, mô-đun. Điểm môn học, mô-đun được quy đổi qua thang điểm chữ và thang 4 để tính điểm trung bình chung học kỳ, tích lũy và xếp loại tốt nghiệp. Các thang điểm được quy đổi theo nguyên tắc như sau:

 

Loại

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thang điểm 4

Đạt

8,5 - 10,0

A

4,0

7,0 - 8,4

B

3,0

5,5 - 6,9

C

2,0

4,0 - 5,4

D

1,0

Không đạt

0,0 - 3.9

F

0,0

2. Điểm kiểm tra trung bình

a. Điểm kiểm tra trung bình là điểm trung bình chung của các điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1 và điểm kiểm tra định kỳ hệ số 2. Điểm kiểm tra trung bình được tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến 01 chữ số thập phân.

Trong đó:

+ ĐTBKT: là điểm trung bình kiểm tra.

+ ĐKTTXi: là điểm kiểm tra thường xuyên thứ i.

+ n: tổng số lượng điểm kiểm tra  thường xuyên.

+ i: là số thứ tự điểm kiểm tra thường xuyên.

+ĐKTĐKj: là điểm kiểm tra định kỳ thứ  j.

+ m: tổng số lượng điểm kiểm  tra định kỳ.

+ j: là số thứ tự điểm kiểm tra định kỳ.

3. Điểm môn học, mô-đun

a. Điểm môn học, mô-đun là tổng điểm của điểm kiểm tra trung bình cộng  có  trọng  số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học, mô-đun có trọng số 0,6. Điểm môn học, mô-đun được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 01 chữ số  thập phân  sẽ được quy đổi thành  thang điểm chữ và thang điểm 4

 

b. Công thức tính điểm môn học, mô-đun:

ĐMH = 0,4 x ĐTBKT + 0,6 x ĐTHM

Trong đó:

+ ĐMH: là điểm môn học, mô-đun.

+ ĐTBKT: là điểm trung bình kiểm tra.

+ ĐTHM: là điểm thi kết thúc môn học, mô-đun.

4. Các điểm đặc biệt

Đối với môn học, mô-đun chưa đủ cơ sở để đưa vào đánh giá kết quả học tập và môn học, mô-đun được chuyển điểm thì được quy ước cụ thể như sau:

Ý nghĩa - tên điểm

Điểm số

Điểm chữ

Ghi chú

Vắng thi có phép

11.0

I

Tính chưa tích lũy

Chưa đủ điều kiện dự thi (được Hiệu trưởng chấp nhận)

12.0

I

Tính chưa tích lũy

Chưa nhận được điểm thi

13.0

X

Ghi chú tạm, tính chưa tích lũy

Cấm thi, vắng thi không phép, vi phạm nội quy

0

F

Tính như điểm 0

Chuyển điểm, miễn học

(bảo lưu)

ĐMH

R

Tích lũy

 

a. Việc xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu I được áp dụng cho các trường hợp: Người học không thể tham gia học hoặc thi kết thúc môn học, môn-đun do  bị ốm,  tai nạn  hay vì lý do khách quan nào khác và phải được Hiệu trưởng chấp thuận. Người học nhận  mức điểm I phải hoàn thành môn học, mô-đun trước khi bắt đầu năm học kế tiếp.

b. Việc xếp mức đánh giá được hiệu X được áp dụng đối với môn học, mô-đun chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của người học.

c. Việc xếp loại ở mức điểm F đối với điểm môn học, mô-đun chưa đạt, còn áp dụng cho trường hợp người học không đủ điều kiện dự thi, vắng thi không phép hoặc vi phạm nội quy thi, kiểm tra có quyết định phải nhận mức điểm F.

d. Đối với môn học, mô-đun được Trường cho phép chuyển điểm hay miễn học, bảo lưu, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả.

 

Cùng lĩnh vực