ĐIỀU KIỆN VÀ SỐ LẦN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN, HỌC VÀ THI LẠI - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

ĐIỀU KIỆN VÀ SỐ LẦN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN, HỌC VÀ THI LẠI

1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun

a. Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun khi bảo đảm các điều kiện sau:

- Tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, thực hành, thực tập, các yêu cầu của môn học, mô-đun.

- Điểm kiểm tra trung bình đạt từ 5,0 điểm trở lên.

b. Trường hợp, người học vắng học có lý do chính đáng dưới 15% thời gian quy định các giờ học tích hợp, thực hành, thực tập nếu tham gia học bổ sung các kiến thức còn thiếu theo quy định thì được dự thi kết thúc môn học, mô-đun trên cơ sở người học đó phải bảo đảm điều kiện về điểm kiểm tra trung bình.

c. Trường hợp, môn học, mô-đun có tính đặc thù mà người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được Hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở người học đó phải bảo đảm điều kiện về điểm kiểm tra trung bình.

2. Số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun

a. Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun lần 01, nếu điểm môn học, mô-đun không đạt yêu cầu (điểm F) thì người học phải đăng ký và đóng lệ phí dự thi lần 02 theo quy định.

b. Trường hợp, điểm môn học, mô-đun đã đạt yêu cầu (điểm D trở lên) ở lần thi đầu nhưng người học muốn cải thiện điểm thì phải đăng ký, đóng lệ phí thi lần 2 theo quy định và phải được Hiệu trưởng chấp thuận. Điểm thi kết thúc môn học, mô-đun được tính là lần thi có điểm số cao nhất.

c. Người học vắng mặt ở lần thi nào không lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi và phải nhận điểm 0 cho lần thi đó. Trường hợp có lý do chính đáng thì chưa tính số  lần dự thi được Hiệu trưởng bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

3. Học và thi lại

Người học phải học và thi lại môn học, mô-đun nếu  thuộc một trong các trường  hợp sau:

- Không đủ điều kiện dự thi.

- Đã hết 02 lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun nhưng điểm môn học, mô-đun không đạt yêu cầu (điểm F).

- Người học thuộc diện phải học và thi lại không được bảo lưu điểm, thời gian học  tập của môn học, mô-đun lần học trước đó và phải bảo đảm các điều kiện dự thi được quy định mới được dự thi kết thúc môn học, mô-đun.

- Người học nộp đơn đăng và đóng lệ phí học lại theo quy định  và phải được  Hiệu trưởng chấp thuận.

4. Học cải thiện điểm

a. Người học được quyền đăng ký học lại đối với các môn học, mô-đun có điểm đạt yêu cầu (điểm D trở lên) nhưng muốn cải thiện kết quả học tập.

b. Điểm môn học, mô-đun được tính là điểm số cao nhất trong hai lần học môn học, mô-đun đó.

c. người học phải nộp đơn đăng ký, đóng lệ phí học lại ở học kỳ sau và phải được Hiệu trưởng chấp thuận.

Cùng lĩnh vực