ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1. Người học được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a. Hoàn tất chương trình đào tạo theo quy định.

b. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.

c. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức bị buộc thôi học.

d. Hoàn thành môn học, mô-đun Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và an ninh.

đ. Hoàn tất đầy đủ các yêu cầu, quy định khác của Trường và đóng khoản phí đầy đủ theo quy định.

2. Sau mỗi học kỳ, người học bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những  trường hợp sau đây:

a.số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 02 lần.

b. Vượt quá thời gian đào tạo tối đa của chương trình theo quy định.

c. Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do vi phạm nội quy theo quy định.

Cùng lĩnh vực