HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Người học nhu cầu đăng ký học thêm một ngành, nghề đào tạo thứ hai để đủ điều kiện cấp hai bằng tốt nghiệp. Người học cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

a. Có đơn đề nghị học hai chương trình đào tạo theo mẫu quy định.

b. Ngành, nghề đào tạo thứ hai phải cùng tiêu chí, điều kiện tuyển sinh và có điểm tuyển sinh bằng hoặc thấp hơn so với điểm tuyển sinh của ngành, nghề đào tạo đang học.

c. Đã hoàn thành xong học kỳ thứ nhất đối với trình độ trung cấp và học kỳ thứ hai  đối với trình độ cao đẳng. Trong đó, xếp loại học tập tại thời điểm đăng ký phải đạt loại Khá trở lên.

2. Thời gian đào tạo cho người học cùng lúc hai chương trình đào tạo thực hiện theo đúng thời gian quy định của chương trình đào tạo thứ hai.

3. Người học chỉ được xét tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ hai khi đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình đào tạo thứ nhất.

Cùng lĩnh vực