KHEN THƯỞNG - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng đột xuất: Đối với cá nhân và tập thlớp HSSV có thành tích xứng đáng cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời theo các nội dung, mức khen thưởng do Hiệu trưởng quy định. Cụ th:

1.1. Đoạt giải trong kỳ thi tay nghề các cấp; thi văn hóa, văn nghệ, thể thao và các cuộc thi tài năng khác; có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được Hội đồng Khoa học đánh giá công nhận;

1.2. Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên của HSSV, hoạt động thanh niên xung kích, HSSV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, Khoa, trong Ký túc xá, trong hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

1.3. Có thành tích trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia phòng, chống thiên tai; dũng cảm cứu người bị nạn; chống tiêu cực, tham nhũng;

1.4. Các thành tích đặc biệt khác.

2. Khen thưởng định kỳ: Đi với cá nhân và tập thể lớp HSSV được tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể:

2.1. Khen thưởng định kỳ cuối năm học đối với cá nhân HSSV theo 03 danh hiệu: Khá, Giỏi, Xuất sc.

a. Tiêu chun xếp loại danh hiệu HSSV Khá: Có kết quả học tập và rèn luyện tKhá trở lên;

b. Tiêu chun xếp loại danh hiệu HSSV Giỏi: Có kết quả học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên;

c. Tiêu chun xếp loại danh hiệu HSSV Xuất sc: Có kết quả học tập học tập và rèn luyện Xuất sắc;

d. Trường hợp thời gian của năm học chỉ có 01 học kỳ thì kết quả học tập học kỳ đó sẽ được tính là kết quả học tập cả năm để xét khen thưởng.

2.2. Khen thưởng định kỳ cuối năm học đối với tập thể lớp HSSV theo 02 danh hiệu: Lớp HSSV Tiên tiến và Lớp HSSV Xuất sc.

a. Tiêu chun xếp loại danh hiệu tập thể Tiên tiến:

- Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên;

- Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi;

- Không có cá nhân xếp loại học tập hoặc rèn luyện yếu kém, bị kỷ luật;

- Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

b. Tiêu chun xếp loại danh hiệu tập thể Xuất sắc:

- Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên;

- Có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên;

- Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc;

- Không có cá nhân xếp loại học tập hoặc rèn luyện yếu kém, bị kỷ luật;

- Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

2.3. Khen thưởng định kỳ cuối khóa học đối với cá nhân HSSV

a. Tiêu chuẩn xét:

- Kết quả cuối khóa học đạt từ loại Giỏi trở lên và điểm trung bình toàn khóa học cao nhất của mỗi nghề, mỗi trình độ đào tạo của Trường;

- Có kết quả rèn luyện toàn khóa học từ Tốt trở lên;

- Không có môn học, mô-đun, tín chỉ nào có điểm thi kết thúc lần thứ nhất dưới điểm trung bình (dưới điểm C) trong toàn khóa học;

- Tốt nghiệp đúng tiến độ của Trường.

b. Số lượng xét chọn HSSV có kết quả toàn khóa cao nhất: Mỗi nghề, mỗi trình độ đào tạo chọn 01 HSSV đạt tiêu chuẩn cao nhất; trường hợp có từ 02 HSSV trở lên cùng đạt tiêu chuẩn cao nhất sẽ xét chọn HSSV có điểm đánh giá rèn luyện toàn khóa học cao nhất; nếu tiếp tục bằng nhau thì ưu tiên xét cho HSSV là Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn; HSSV có thành tích tham gia các hoạt động phong trào do Trường và Đoàn thanh niên tổ chức, thành tích tham gia các kỳ thi hoặc có sáng kiến ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích cho hoạt động đào tạo của Trường.

2.4. Việc đánh giá, xếp loại học tập của HSSV được thực hiện theo quy định hiện hành về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế đào tạo. Đối với môn học, mô-đun, tín chỉ nào chưa kết thúc ở thời điểm đánh giá thì lấy điểm tng hợp kết quả kiểm tra thường xuyên, định kỳ của môn học, mô-đun, tín chđó làm căn cứ đđánh giá, xếp loại.

2.5. Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật; có điểm thi kết thúc lần thứ nhất môn học, mô-đun, tín chỉ trong năm học đó dưới điểm trung bình (dưới điểm C); vắng chào cờ không lý do hoặc vắng có lý do chính đáng (có đơn xác nhận của phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và các minh chứng khác) quá 03 buổi trong năm học; vắng học không lý do hoặc có lý do chính đáng quá 05 buổi trong năm học (lý do chính là phải có đơn xác nhận của phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và các minh chứng phù hợp).

Cùng lĩnh vực