KỶ LUẬT - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

KỶ LUẬT

1. HSSV có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi đxem xét phê bình hoặc áp dụng một trong 04 hình thức kỷ luật sau:

1.1. Khin trách: Đối với HSSV có hành vi vi phạm lần đầu và mức độ nhẹ;

1.2. Cảnh cáo: Đối với HSSV đã bị khin trách mà tái phạm hoặc vi phạm mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đi nghiêm trọng;

1.3. Đình chhọc tập có thời hạn: Đối với HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không được làm, thời gian đình chỉ học tập do Hiệu trưởng quyết định;

1.4. Buộc thôi học: Đối với HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm ln đu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm rt nghiêm trọng hoặc có hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự.

2. Hành vi vi phạm để áp dụng theo từng hình thức kỷ luật được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy chế này.

Cùng lĩnh vực