LỚP HSSV - BAN CÁN SỰ LỚP - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

LỚP HSSV - BAN CÁN SỰ LỚP

1. Lớp HSSV

- Được tổ chức bao gồm những HSSV cùng ngành, nghề học, khoá học và được duy trì thành lập, giải thể theo quyết định của Hiệu trưởng; Là nơi để Trường tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Đối với HSSV chỉ tham gia học một số môn học/mô-đun thì việc tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của HSSV thực hiện như đối với những HSSV khác trong thời gian tham gia học tập ở Trường.

2. Ban cán sự lớp

2.1. Ban cán sự lớp gồm Lớp trưởng, các Lớp phó và các Tổ trưởng, cụ thể:

- 01 Lớp trưởng, 01 Lớp phó nếu lớp dưới 45 HSSV;

- 01 Lớp trưởng, 02 Lớp phó nếu lớp từ 45 HSSV trở lên;

- Mỗi Tổ từ 15 đến 20 HSSV, không phân Tổ đối với lớp có số lượng HSSV chưa đủ hai Tổ;

2.2. Ban cán sự lớp do tập thể HSSV trong lớp bầu và được Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận; Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp theo năm học.

2.3. Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp

- Đôn đốc HSSV trong lớp chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện của Trường; xây dựng nề nếp tự quản và thực hiện nghiêm túc quy định thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong lớp;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của Trường và các đơn vị có liên quan thuộc Trường;

- Tổ chức, động viên giúp đỡ những HSSV gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện; thay mặt cho HSSV của lớp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn; đề nghị Khoa, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên và các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV trong lớp;

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Ban chấp hành Chi đoàn, Chi hội Sinh viên trong mọi hoạt động của lớp;

- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện hàng tuần, hàng tháng, học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với giáo viên chủ nhiệm, Khoa chuyên môn và phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

2.4. Quyền lợi của Ban cán sự lớp: Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà trường.

Cùng lĩnh vực