MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1. Đối tượng, mức miễn, giảm học phí và hồ sơ

TT

Đối tượng

Mức miễn, giảm

Hồ sơ

(Áp dụng đối với HSSV nộp lần đầu)

1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Miễn học phí

- Đơn xin miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu);

-  Giấy  xác  nhận  thuộc  đối  tượng  do  cơ  quan  quản  lý  đối  tượng  người  có công hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

2

Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

Miễn học phí

- Đơn xin miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu);

-  Giấy  kết  luận  của  Hội  đồng  xét  duyệt  trợ  cấp  xã  hội  cấp  xã  và  tương đương;

-  Giấy  chứng  nhận  hộ  nghèo,  cận  nghèo  của  UBND cấp xã.

3

Người chưa thành niên dưới 16 tuổi đang học nghề mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không còn người nuôi dưỡng.

Miễn học phí

- Đơn xin miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu);

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

4

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Miễn học phí

- Đơn xin miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu);

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng).

5

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Miễn học phí

- Đơn xin miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu);

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng). 

6

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp

Miễn học phí

- Đơn xin miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu); 

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao công chứng). 

7

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Giảm 70% học phí

- Đơn xin miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu);

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng).

8

Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50% học phí

- Đơn xin miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu);

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện

2.1. Vào đầu khóa học, HSSV nộp hồ sơ miễn, giảm học phí phù hợp với từng đối tượng theo thông báo của Trường về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

2.2. Căn cứ vào hồ sơ HSSV nộp, Nhà trường xét duyệt và ban hành quyết định về miễn, giảm học phí cho HSSV.

Lưu ý: Những HSSV được miễn, giảm sẽ không nộp lại hồ sơ cho những đợt xét tiếp theo (trừ đối tượng 2 và 4 đầu năm học phải nộp lại giấy xác nhận của địa phương về hộ nghèo và hộ cận nghèo).

 

Cùng lĩnh vực