MIỄN HỌC VÀ CHUYỂN ĐIỂM MÔN HỌC, MÔ-ĐUN - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

MIỄN HỌC VÀ CHUYỂN ĐIỂM MÔN HỌC, MÔ-ĐUN

1. Miễn học, miễn thi kết thúc các môn học chung trong các trường hợp sau:

a. Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Chính trị thuộc khối kiến thức chung trong trường hợp người học đã được công nhận tốt nghiệp từ trình độ tương đương trở lên hoặc có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình trung cấp, cao cấp lý  luận chính trị  hoặc tương đương.

b. Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong trường hợp người học đã có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tin học thuộc khối kiến thức chung trong trường hợp người học giấy chứng nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

d. Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Giáo dục thể chất thuộc khối kiến thức chung trong trường hợp người học thương bệnh binh, có thương tật hoặc bệnh mãn tính  làm hạn chế chức năng vận động; người học trong thời gian học tại trường đạt giải nhất, nhì, ba hoặc đạt huy chương trong các đợt thi đấu thể thao cấp ngành hoặc từ cấp tỉnh trở lên.

đ. Người học giấy xác nhận khuyết tật, bệnh tật theo quy định được Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho miễn, giảm học một số môn học, mô-đun, môn học hoặc miễn, giảm một số nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng cá nhân không thể đáp ứng được.

e. Việc miễn, giảm học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện theo quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định.

2. Miễn học, miễn thi và công nhận kết quả điểm môn học, mô-đun cho các trường hợp cụ thể sau:

a. Người học đã hoàn thành chương trình đào tạo thuộc các trình độ tại Trường, cùng môn học, mô-đun trong chương trình đào tạo.

b. Người học đã được công nhận tốt nghiệp từ trình độ tương đương, có môn học, mô-đun giống nhau về mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện và số tín chỉ.

c. Người học chuyển đến từ Trường khác và được Hiệu trưởng đồng ý, có điểm môn học, mô-đun đạt yêu cầu và giống nhau về mục tiêu, nội dung, thời gian thực hiện, số tín chỉ của môn học, mô-đun đó.

3. Người học có nhu cầu được miễn học, miễn thi và công nhận kết quả điểm môn học, mô-đun phải có đơn đề nghị theo mẫu quy định và được Hiệu trưởng xem xét, quyết  định trong học kỳ đầu của khóa đào tạo.

4. Môn học, mô-đun được miễn học, miễn thi và công nhận kết quả phải trong thời gian không quá 05 năm đối với trình độ cao đẳng, không quá 04 năm đối với trình độ Trung cấp tính từ ngày công nhận tốt nghiệp.

Cùng lĩnh vực