MÔN HỌC ĐIỀU KIỆN - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

MÔN HỌC ĐIỀU KIỆN

Môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng và an ninh là 02 môn học điều kiện trong chương trình đào tạo. Kết quả đánh giá học tập của 02 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy và xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành chương trình đào tạo.

Cùng lĩnh vực