MÔN HỌC, MÔ-ĐUN VÀ TÍN CHỈ - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

MÔN HỌC, MÔ-ĐUN VÀ TÍN CHỈ

1. Môn học, mô-đun

a. Môn học hoặc mô-đun là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp nhằm giúp cho người học có kiến thức, kỹ năng hoặc năng lực thực hành một số công việc của một chuyên ngành, nghề. Mỗi môn học, mô-đun khối lượng từ 2-6 tín chỉ, được quy ước bằng mã riêng và  giảng dạy trọn vẹn trong một học kỳ. Trường hợp, môn học, mô-đun có tính chất đặc thù thì số tín chỉ do Hiệu trưởng quyết định.

b.hai loại môn học, mô-đun: Bắt buộc là môn học, mô-đun chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình đào tạo và bắt buộc người học phải tích lũy; Tự chọn là môn học, mô-đun chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết nhưng người học được chọn theo hướng dẫn của Trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số môn học, mô-đun quy định cho mỗi chương trình đào tạo.

2. Tín chỉ

a. Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng trong chương trình đào tạo. Đồng thời dùng để đánh giá khối lượng học tập đã tích luỹ được trong một khoảng thời gian nhất định của người học.

b. Một tín chỉ được quy định bằng 15 giờ học lý thuyết và 30 giờ tự học; bằng 30 giờ thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận và 15 giờ tự học; bằng 45 giờ tích hợp, thực tập tại cơ sở, bài tập lớn.

- Một giờ học lý thuyết là 45 phút, không học quá 6 giờ trong một ngày và 30 giờ trong một tuần.

- Một giờ thực hành, tích hợp hoặc bài tập lớn là 60 phút, không học quá 8 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần.

Cùng lĩnh vực