NGHỈ HỌC TẠM THỜI, BẢO LƯU KẾT QUẢ - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

NGHỈ HỌC TẠM THỜI, BẢO LƯU KẾT QUẢ

1. Người học được tạm dừng chương trình đang học, được bảo lưu điểm các  môn học, mô-đun đạt yêu cầu nếu đơn đề nghị theo mẫu quy định và phải thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực hiện nhiệm vụ an ninh  quốc phòng.

b.lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, trường hợp  này phải giấy xác nhận theo quy định của đơn vị có chức năng.

c. Trường hợp khác, người học phải hoàn thành ít nhất một học kỳ nhưng  không thuộc trường hợp phải bị buộc thôi học và được Hiệu trưởng chấp thuận.

2. Người học khi nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập khi muốn học lại chương trình đào tạo đều phải có đơn đề nghị theo mẫu quy định và được Hiệu trưởng chấp thuận

3. Thời gian nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập được tính vào thời gian đào tạo tối đa để người học hoàn thành chương trình được quy định. Nếu quá thời gian nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập người học có nhu cầu học lại thì phải đăng nhập học lại khóa mới.

Cùng lĩnh vực