PHƯƠNG THỨC, CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

PHƯƠNG THỨC, CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Phương thức đào tạo

Kết hợp linh hoạt giữa phương thức đào tạo theo tín chỉ và quản lý theo niên chế.

2. Chương trình đào tạo

a. Chương trình đào tạo thể hiện trình độ, đối tượng đào tạo, thời gian, mục tiêu đào tạo, khối lượng kiến thức, nội dung chương trình đào tạo và các điều kiện thực hiện.

b. Nội dung chương trình đào tạo được cấu trúc từ hai khối kiến thức là các môn học, mô-đun chung và các môn học, mô-đun chuyên môn.

c. Chương trình môn học, mô-đun thể hiện thời gian, mục tiêu học tập, nội dung của môn học, mô-đun, phương pháp đánh giá kết quả và các điều kiện thực hiện.

3. Thời gian đào tạo

Trường tổ chức đào tạo theo khoá học, năm học và học kỳ.

a. Học kỳ là thời gian để người học hoàn thành một số môn học, mô-đun của chương trình đào tạo. Trong mỗi học kỳ có quy định khối lượng kiến thức tối thiểu bắt buộc người học phải tích lũy.

b. Mỗi năm học có 2 học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 16 tuần thực học và 3 tuần thi. Ngoài các học kỳ chính, tuỳ theo điều kiện Trường có thể tổ chức thêm học kỳ phụ  ít nhất 4 tuần thực học và 1 tuần thi nhằm tạo cơ hội học tập cho người học. Học kỳ phụ có thể được tổ chức theo các hình thức sau: học ghép cùng khóa sau, học kỳ hè, học vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật trong học kỳ chính.

c. Khóa học là thời gian để người học hoàn thành chương trình đào tạo của một chuyên ngành đào tạo ở các trình độ. Tuỳ vào khả năng và điều kiện học tập, người học có  thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian đào tạo tối đa như sau:

 

Trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo theo quy định

Thời gian đào tạo rút ngắn

Thời gian đào tạo tối đa

Trung cấp

2 năm

1,5 năm

4,0 năm

Cao đẳng

2,5 năm

2,0 năm

5,0 năm

Liên thông Cao đẳng

1,0 năm

1,0 năm

3,0 năm

Cùng lĩnh vực