QUY TRÌNH CẤP CÁC LOẠI GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN HSSV (GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN TÍN DỤNG, GIẤY XÁC NHẬN HSSV, SỔ ƯU ĐÃI GIÁO DỤC…) - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

QUY TRÌNH CẤP CÁC LOẠI GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN HSSV (GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN TÍN DỤNG, GIẤY XÁC NHẬN HSSV, SỔ ƯU ĐÃI GIÁO DỤC…)

1. HSSV có nhu cầu cần ký giấy xác nhận vay vốn tín dụng, giấy xác nhận là HSSV đang học tại Trường, xác nhận vào sổ ưu đãi giáo dục để nhận trợ cấp,… liên hệ Giáo viên chủ nhiệm để lấy đơn (theo mẫu trên website Trường) và xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm.

2. HSSV liên hệ phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (sau khi Giáo viên chủ nhiệm chuyển thông tin).

3. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên tiến hành cấp các loại giấy xác nhận hoặc xác nhận vào các giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV theo quy định.

Cùng lĩnh vực