RA ĐỀ, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

RA ĐỀ, CHẤM THI KẾT THÚC MÔN

1. Đề thi

a. Đề thi kết thúc môn học, mô-đun được bốc thăm ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi  của Trường theo quy định.

b. Hình thức thi kết thúc môn học, mô-đun có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên với thời gian thi từ 60 phút đến 120 phút và được quy định cụ thể trong chương trình môn học, mô-đun. Trường hợp, môn học, mô-đun đặc thù thì thời gian thi do Hiệu trưởng quyết định.

2. Chấm thi

a. Chấm thi kết thúc môn học, mô-đun được tổ chức thực hiện tập  trung theo quy định với 2 vòng chấm thi độc lập.

b. Điểm của bài thi kết thúc là điểm trung bình cộng của 2 vòng chấm thi  và được  làm tròn theo thang điểm 10 (số nguyên). Trường hợp, điểm của 02  vòng chấm thi chênh  lệch từ 01 điểm trở lên thì phải tổ chức chấm lại, nếu vẫn không thống nhất điểm thì Trưởng bộ môn quyết định cuối cùng về điểm bài thi.

3. Phúc khảo

Người học nộp đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc môn học, mô-đun theo mẫu trực tiếp tại Khoa chuyên môn trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi kết thúc môn học, mô-đun. Điểm chấm phúc khảo là điểm thi kết thúc chính thức của môn học, mô-đun.

Cùng lĩnh vực