Hỗ trợ HSSV - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận
NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

  114

QUYỀN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

QUYỀN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

  83

NHỮNG VIỆC HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM

NHỮNG VIỆC HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM

  84

LỚP HSSV - BAN CÁN SỰ LỚP

LỚP HSSV - BAN CÁN SỰ LỚP

  87

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

  99

KHEN THƯỞNG

KHEN THƯỞNG

  80

KỶ LUẬT

KỶ LUẬT

  77

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

  76