Hỗ trợ HSSV - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận
NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

  53

QUYỀN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

QUYỀN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN

  31

NHỮNG VIỆC HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM

NHỮNG VIỆC HSSV KHÔNG ĐƯỢC LÀM

  31

LỚP HSSV - BAN CÁN SỰ LỚP

LỚP HSSV - BAN CÁN SỰ LỚP

  33

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

  45

KHEN THƯỞNG

KHEN THƯỞNG

  32

KỶ LUẬT

KỶ LUẬT

  28

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

  30