TỔ CHỨC KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

TỔ CHỨC KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

1. Đánh giá kiểm tra môn học, mô-đun gồm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1) với thời gian không quá 30 phút và kiểm tra định kỳ (hệ số 2) từ 45 phút đến 60 phút thông qua các hình thức kiểm tra, đánh giá được giảng viên thực hiện trong quá trình giảng dạy môn học, mô-đun.

2. Môn học, mô-đun từ 01 đến 03 tín chỉ, có 01 cột điểm kiểm tra thường xuyên và 01 cột điểm kiểm tra định kỳ. Môn học, mô-đun từ 04 tín chỉ trở lên, 02 điểm kiểm tra thường xuyên và 02 cột điểm định kỳ. Ngoài ra, những môn học, mô-đun có tính đặc thù thì số cột điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Cùng lĩnh vực