TỔ CHỨC THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

TỔ CHỨC THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN

1. Cuối mỗi học kỳ, Trường tổ chức 01 kỳ thi chính và 01 kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học, mô-đun theo quy định. Kỳ thi phụ được tổ chức cho người học không tham dự thi hoặc có điểm môn học, mô-đun không đạt yêu cầu (điểm F) ở kỳ thi chính. Sau 02 lần thi, nếu điểm môn học, mô-đun không đạt yêu cầu, người học phải đăng ký học lại theo quy  định. Ngoài ra, tùy vào điều kiện tổ chức đào tạo Trường có thể tổ chức thi hết môn học, mô-đun vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi.

2. Khoa chuyên môn thông báo lịch thi của kỳ thi chính trước 04 tuần làm việc và 01 tuần làm việc đối với kỳ thi phụ; Thông báo danh sách và điều kiện dự thi trước kỳ thi, đợt  thi kết thúc môn học, mô-đun ít nhất 5 ngày làm việc.

3. Điểm thi kết thúc môn học, mô-đun phải công bố sau khi kết thúc kỳ thi, đợt thi trong vòng 15 ngày làm việc.

Cùng lĩnh vực