XẾP LOẠI KẾT QUẢ HỌC TẬP - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

XẾP LOẠI KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Sau mỗi học kỳ, năm học, người học được xếp loại kết quả học tập dựa vào điểm trung bình tích lũy, gồm 05 bậc xếp loại như sau:

Điểm trung bình tích lũy học kỳ, năm học

Xếp loại

Từ 3,60 đến 4,00

Xuất sắc

Từ 3,20 đến 3,59

Giỏi

Từ 2,50 đến 3,19

Khá

Từ 2,00 đến 2,49

Trung bình

Dưới 2,00

Yếu

2. Người học có điểm xếp loại giỏi trở lên sẽ bị hạ xuống một mức  xếp  loại nếu  thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Có môn học, mô-đun trong học kỳ, năm học xếp loại phải thi lại, nhưng không tính môn học, mô-đun điều kiện và môn học, mô-đun miễn trừ.

b. Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ, năm học được xếp loại.

3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính ngay trước học kỳ phụ để xếp hạng người học về học lực.

Cùng lĩnh vực