XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP

1. Xếp loại tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình tích lũy của toàn khoá học, gồm 4 bậc xếp loại như sau:

Điểm trung bình tích lũy

toàn khóa

Xếp loại tốt nghiệp

Từ 3,60 đến 4,00

Xuất sắc

Từ 3,20 đến 3,59

Giỏi

Từ 2,50 đến 3,19

Khá

Từ 2,00 đến 2,49

Trung bình

 

 

2. Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi một  mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Có môn học, mô-đun trong khóa học phải thi lại nhưng không tính môn học, mô- đun điều kiện, môn học, mô-đun được miễn trừ.

b. Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

3. Kết quả học tập của người học phải được ghi vào bảng điểm và cấp kèm theo bằng tốt nghiệp.

Cùng lĩnh vực