XỬ LÝ NGƯỜI HỌC VI PHẠM VỀ THI, KIỂM TRA - Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận

XỬ LÝ NGƯỜI HỌC VI PHẠM VỀ THI, KIỂM TRA

1. Người học thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập một năm đối với vi phạm lần thứ nhất và bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thức hai; trường hợp tổ  chức thi, kiểm  tra hộ sẽ bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ nhất.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, việc xử người học vi phạm trong dự thi kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện như sau:

a. Khiển trách và trừ 25% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: Áp dụng đối với người học phạm lỗi một lần nhìn bài, thảo luận bài với người học khác trong giờ kiểm tra, thi.

b. Cảnh cáo và trừ 50% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: Áp dụng đối với người học vi phạm một trong các lỗi sau:

- Đã bị khiển trách một lần trong giờ kiểm tra, thi nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy  định tại giờ kiểm tra, thi đó.

- Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho người khác.

- Chép bài kiểm tra, bài thi của người học khác; những bài kiểm tra, bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau.

c. Đình chỉ làm bài và nhận điểm 0 cho bài kiểm tra, bài thi: Áp dụng đối với người học vi phạm một trong các lỗi sau:

- Đã bị cảnh cáo một lần trong giờ kiểm tra, thi nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định tại giờ kiểm tra, thi đó.

- Mang theo tài liệu hoặc các vật dụng không được phép vào phòng thi.

- Đưa đề kiểm tra, thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

- Có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa người học khác.

- Viết, vẽ bậy lên bài kiểm tra, thi.

- Viết bài kiểm tra, thi trên giấy không đúng quy định của Trường.

- Dùng bài kiểm tra, thi của người khac để nộp.

- Có hành vi nhằm mục đích xin điểm, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả kiểm tra, thi.

Người học sau khi đã dự kiểm tra, thi nếu có kết luận vi phạm thì xử lý kỷ luật như trong khi làm bài kiểm tra, thi.

Cùng lĩnh vực